سالاد مدیترانه ای بسیار آسان :

 

 http://whfoods.org/genpage.php?tname=movie&dbid=17